Te veel afgedragen premies?
Wij vorderen ze voor u terug!

Enroute is uw gids in het doolhof van de sociale verzekeringswetten

 Vrijblijvend gesprekOfferte aanvragen

 

 

 

 

Enroute vordert onbenutte subsidiegelden terug, controleert de juistheid van de premieafdrachten, brengt werknemers met een no-risk polis in kaart, toets de mogelijkheden van de subsidie praktijkleren en adviseert u over de participatiewet.

Onderzoeksvelden

Enroute biedt de mogelijkheid om te onderzoeken of u als werkgever alle subsidiemogelijkheden heeft gebruikt en niet te veel heeft afgedragen aan de fiscus. Door middel van een zogenaamde premiescan op uw personeels- en salarisadministratie beoordelen wij de juistheid van de premieafdrachten aan de belastingdienst. Het onderzoek richt zich op een vijftal onderzoeksvelden, welke hieronder staan uitgewerkt.

1. Onbenutte subsidiegelden 

Het in kaart brengen van mogelijk door u teveel betaalde loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen, door het niet (optimaal) benutten van subsidiemogelijkheden ter stimulering van de werkgelegenheid.  
 
Inhoud:

 • Het in kaart brengen van de onbenutte subsidiegelden
 • Het verzorgen van de dossiervorming om de onbenutte subsidies te verhalen

2. Looncompensatie vanuit het UWV

Heeft u iemand in dienst genomen die beschikt over een zogenoemde no-riskpolis of voldoet aan de voorwaarden van de compensatieregeling? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van een looncompensatie bij ziekte. De loonkosten tijdens ziekte kunnen dan bij het UWV verhaald worden. 

Inhoud:

 • Het in kaart brengen van werknemers met een no-risk polis
 • Het controleren of de zieke werknemer voldoet aan de voorwaarden van de compensatieregeling
 • Het verzorgen van de dossiervorming om de no-risk polis te kunnen toepassen
 • Het indienen van een verzoek tot looncompensatie bij ziekte bij het UWV

3. Premieafdrachten werknemersverzekeringen

Enroute controleert de juistheid van de premieafdrachten c.q. sociale lasten over de door u aangeleverde premielonen. Tevens controleert Enroute de hoogte van de door de belastingdienst vastgestelde premiepercentages voor de werkhervattingskas (WGA-ZW flex) Dit zijn individuele premies, die tot stand komen door de instroom van ziektewet en WGA-uitkeringen van uw ( ex-) werknemers. Wordt u als werkgever terecht hiervoor verantwoordelijk gesteld?  
 
Inhoud:

 • Het controleren van de belaste instroom
 • Het corrigeren van de eventueel onterechte belaste instroom
 • Het controleren van juiste premieafdrachten & grondslagen over de bijbehorende premielonen

4. Afdrachtvermindering onderwijs & Subsidie praktijkleren

Om onderwijs te bevorderen heeft de overheid fiscale stimuleringsmaatregelingen in het leven geroepen. Tot en met 2013 gold de fiscale stimuleringsregeling, Wet Vermindering Afdracht (WVA) loonbelasting en sinds 2014 geldt de regeling subsidieregeling praktijkleren.  Indien u werknemers een bepaalde vorm van scholing volgden had u mogelijk recht op één van deze regelingen. 

Inhoud:

 • Het in kaart brengen van onbenutte onderwijs subsidies
 • Het verzorgen van de dossiervorming om de onbenutte afdrachtsvermindering onderwijs te verhalen
 • Het indienen van een subsidieverzoek praktijkleren

5. Participatiewet

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Onderdeel van de participatiewet is de banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten. Als werkgevers de afgesproken aantallen van de banenafspraak niet hebben gehaald, dan kan de quotumregeling ingaan. Dit betekent dat werkgevers met meer dan 25 werknemers verplicht zijn om mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen. Voldoet u als werkgevers daar niet aan? Dan kan het zijn dat u vanaf 2018 een quotumheffing van € 5.000,- per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moet betalen.  
 
Inhoud:

 • Het inventariseren van werknemers die onder de banenafspraak vallen  
 • Advisering rondom de voorgenomen quotumheffing
Over Enroute Website door VNK media en Daan Schaart © Copyright 2019 Enroute BV